Detta är en något förenklad matris över LGR22:s betygskriterier för matematik i åk 6. Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökar svårigheten i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen. Detta innebär att man kan ligga kvar på en nivå men ändå gjort förväntad utveckling.

Vad är ett begrepp?

Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets.

Vad är en matematisk metod?

En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik.

Vad är problemlösning?

Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Hur för man ett matematiskt resonemang?

Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar. Att kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.

Hur kommunicerar man matematiskt?

Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.